top of page

Akreditif Danışmanlığı

Akreditif, iki farklı ülkede olup birbirini çok iyi tanımayan alıcı ve satıcı arasındaki ticaretin güvenli bir biçimde başlaması ve sonuçlanması için bankaların bu ticarete dahil olması ve garantörlük vermesidir. 

Çeşitli şekillerde açılabilen akreditifler (L/C)  mevcuttur. Bunların başlıcaları aşağıdaki gibidir:

A) Kabili Rücu (Dönülebilir) Akreditif (Revocable L/C)
Dönülebilir akreditif, lehdara önceden haber verilmeksizin herhangi bir anda amir banka tarafından değiştirilebilen veya iptal edilebilen bir akreditif türü olarak tanımlanmaktadır.

B) Gayri Kabili Rücu (Dönülemez) Akreditif (Irrevocable L/C)
Bu akreditif türü tarafların karşılıklı onayı olmadan iptal edilip değiştirilemeyen bir akreditif türü olarak ifade edilmektedir.

C) Teyitsiz Akreditif (Unconfirmed L/C)
Teyitsiz akreditif, sadece amir bankanın, lehdara karşı ödeme, kabul veya iştira taahhüdünde bulunduğu bir akreditif türü olarak tanımlanmaktadır.

D) Teyitli Akreditif (Confirmed L/C)
Teyitli akreditif, açılan bir akreditife ihbar bankasının, amir bankanın talebi üzerine teyidini eklediği akreditif türüdür.

E) Rotatif / Döner Akreditif (Revolving L/C)
Döner akreditif, bir akreditifin şartlarının gerektirdiği şekilde tamamının veya belirli bir miktarının, herhangi bir değişiklik yapılmaksızın eski miktar dahilinde yenilendiği bir akreditif türü olarak tanımlanmaktadır.

F) Devredilebilir Akreditif (Transferable L/C)
Devredilebilir akreditif, lehdarın hak ve sorumluluklarını, bir veya birden fazla lehdara (ikinci lehdar) devrine imkan veren bir akreditif türü olarak tanımlanmaktadır.

G) Karşılıklı Akreditif (Back to Back L/C)
Birbirinden bağımsız iki farklı akreditif işleminden oluşan ve ilk akreditif lehdarının ikinci akreditifin amiri olduğu bir akreditif türü şeklinde tanımlanmaktadır.

H) Kırmızı Şartlı Akreditif (Red Clause L/C)
Kırmızı şartlı akreditif, malların sevkinden ve vesaikikin bankaya ibrazından önce lehdara avans niteliğinde bir ödemenin yapılmasına imkan veren akreditif türü olarak tanımlanmaktadır.

I) Yeşil Şartlı Akreditif (Green Clause L/C)
Kırmızı şartlı akreditifler gibi, vesaikin ibrazından önce avans kullanma imkanı sağlayan bir akreditif türü olan yeşil şartlı akreditiflerde, kırmızı şartlı akreditiflerden farklı olarak, malların depolandığını ve mal mülkiyetinin bankaya devredildiğini gösteren ambar teslim makbuzları bankaya verilerek akreditif tutarının tamamı veya bir kısmı olarak peşin ödenecek avanslar garanti altına alınmaktadır.

J) Garantili Akreditif (Stand-by L/C)
Bu tür akreditifler daha çok bir garanti gösterme aracı olup, amirin sözleşmedeki yükümlülüklerini lehdara karşı yerine getirmemesi durumunda, akreditif bedelinin lehdara amir banka tarafından ödeneceğini garanti eden bir teminat mektubu olarak kullanılmaktadır. Ödeme, belirli bir yükümlülüğün yerine getirilmediğini ispat eden bir evrakın amir bankaya lehdar tarafından ibraz edilmesiyle gerçekleşmekte, daha sonra amir banka ödediği tutarı amirden talep etmektedir.

bottom of page